มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      


" แผนที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี "

 • - A ประตูทางเข้า 1
 • - B ประตูทางเข้า 2
 • - 1 ศาลพระพรหม
 • - 2 คณะบริหารศาสตร์ (หลังเก่า)
 • - 3 อาคารเรียนรวม 1 (CLB 1)
 • - 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (EN 6)
 • - 5 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีโลหะการ (EN 5)
 • - 6 อาคารปฏิบัติการโยธา (EN 1)
 • - 7 อาคารปฏิบัติการโรงงาน (EN 2)
 • - 8 อาคารปฏิบัติการ CNC (EN 3)
 • - 9 อาคารประลองเทคโนโลยียานยนต์ (EN 4)
 • - 10 อาคารปฏิบัติการทางชีวภาพ
 • - 11 อาคารวิจัย (คณะวิทยาศาสตร์)
 • - 12 อาคารปฏิบัติการฟิสิกส์ (คณะวิทยาศาสตร์)
 • - 13 อาคารปฏิบัติการฟิสิกส์ (คณะวิทยาศาสตร์)
 • - 14 อาคารกิจกรรมนักศึกษา
 • - 15 คณะนิติศาสตร์ /อาคารเรียนรวม 2 (CLB 2)
 • - 16 อาคารคณะเกษตรศาสตร์
 • - 17 อาคารเรียนรวม 4 (CLB 4)
 • - 18 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • - 19 โรงอาหารกลาง 1
 • - 20 โรงอาหารกลาง 2
 • - 21 อาคารสำนักวิทยบริการ
 • - 22 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง (CTB)
 • - 23 อาคารเรียนรวม 5 (CLB 5)
 • - 24 คณะนิติศาสตร์ (หลังใหม่)
 • - 25 คณะรัฐศาสตร์ (หลังใหม่)
 • - 26 คณะบริหารศาสตร์ (หลังใหม่)
 • - 27 อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร
 • - 28 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • - 29 คณะเภสัชศาสตร์ (หลังเก่า)
 • - 30 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะเภสัชศาสตร์หลังใหม่)
 • - 31 อาคารปฏิบัติการคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • - 32 อาคารคณะศิลปศาสตร์
 • - 33 อาคารสถาบันภาษา (คณะศิลปศาสตร์)
 • - 34 อาคารเรียนรวม 3 (CLB 3)
 • - 35 อาคารคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • - 36 อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)
 • - 37 อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า)
 • - 38 คณะพยาบาลศาสตร์
 • - 39 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 • - 40 -41 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • - 42 อาคารกิจกรรมด้านสุขภาพ (OPD)
 • - 43 อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
 • - 44 อาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมและวิจัยด้านการบริหารธุรกิจ (โรงแรม U-Place)