มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      


" ผู้บริหารมหาวิทยาลัย "
รศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

President

สายตรงอธิการบดี : chutinun.p@ubu.ac.th
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร

ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

นายอรรถพงศ์ กาวาฬ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
นายนภดล พัฒนะศิษอุบล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน

ผศ.ดร.อรนุช ปวงสุข

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ

ผศ.ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์

ผศ.ดร.ธนภร ทวีวุฒิ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

นางสายเพชร อักโข

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.อนุสรณ์ บรรเทิง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศทางการศึกษา

รศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการวิจัย
ศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

siriporn.j@ubu.ac.th

ดร.นรินทร บุญพราหมณ์

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

narinthorn.b@ubu.ac.th

ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

mongkol.p@ubu.ac.th

รศ.ดร.สุรศักดิ์ คำคง

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

surasak.k@ubu.ac.th

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

saksit.s@ubu.ac.th

ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์

คณบดีคณะบริหารศาสตร์

uthai.u@ubu.ac.th

ผศ.ดร.สมลักษณ์ เทพสุริยานนท์

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

somluk.t@ubu.ac.th

นพ.ประวิ อ่ำพันธ์

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข

pravi.a@ubu.ac.th

ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล

รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

thitidaj.l@ubu.ac.th

ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี

คณบดีคณะนิติศาสตร์

nitilak.k@ubu.ac.th

ดร.ศิริพร จันทนสกุลวงศ์

คณบดีคณะรัฐศาสตร์

siriporn.ja@ubu.ac.th
ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

atipong.s@ubu.ac.th

รศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

adun.j@ubu.ac.th

ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

parkpoom.s@ubu.ac.th