มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      

คณะวิทยาศาสตร์

แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ อันดับ 1 ด้านเคมีของประเทศไทยและอันดับ 9 ของอาเซียน

เว็บไซต์ : www.sci.ubu.ac.th


คณะเกษตรศาสตร์

มุ่งสร้างสรรค์ความรู้ และเป็นแหล่งปัญญา วิชาชีพและคุณธรรม นำสู่การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง

เว็บไซต์ : www.agri.ubu.ac.th


คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศ

เว็บไซต์ : www.eng.ubu.ac.th


คณะเภสัชศาสตร์

แหล่งเรียนรู้ด้านเภสัชศาสตร์ชั้นนำในอาเซียน ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากล

เว็บไซต์ : www.phar.ubu.ac.th


คณะบริหารศาสตร์

คณะชั้นนำด้านบริหารธุรกิจในระดับประเทศ ที่มุ่งสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสังคม

เว็บไซต์ : www.ubs.ubu.ac.th


คณะพยาบาลศาสตร์

แหล่งเรียนรู้ด้านพยาบาลศาสตร์ชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เว็บไซต์ : www.nurse.ubu.ac.th


วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขที่มีคุณภาพระดับสากลและเป็นที่พึ่งของชุมชน

เว็บไซต์ : www.cmp.ubu.ac.th


คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

เป็นคณะชั้นนำในการบูรณาการภูมิปัญญากับทักษะวิชาชีพการออกแบบและสถาปัตยกรรม เพื่อมวลชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “Design For All”

เว็บไซต์ : https://ap.ubu.ac.th/~ap/


คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศ ที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสังคมเพื่อการจัดการข้อพิพาทและเป็นที่พึ่งของชุมชน

เว็บไซต์ : law.ubu.ac.th

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

แหล่งบริการด้านระบบสารสนเทศต่างๆของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์ : https://ocn.ubu.ac.th


สำนักวิทยบริการ

แหล่งบริการบริการทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์ : www.oar.ubu.ac.th