มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 2563


โพสต์โดย : ปัญจีรา ศุภดล     วันที่ 24 มีนาคม 2563 , 13:52:11     (อ่าน 1,846 ครั้ง)  เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภายใต้ สป.อว. หรือ สกอ. เดิม
ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2563
-เป็นโครงการที่สอดคล้องกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579) รวมทั้ง Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์ อววน. ยุทธศาสตร์จังหวัด 
-สอดคล้องกรอบการวิจัย ซึ่งกำหนดไว้ 6 ด้าน คือ
  (1) เกษตรกรรมและอาหาร 
  (2) สุขภาวะและผู้สูงอายุ 
  (3) ด้านวิสาหกิจชุมชน 
  (4) ด้านการท่องเที่ยวและบริการที่มีมูลค่าสูง 
  (5) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (6) ด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างสรรค์การเรียนรู้
- เป็นโครงการที่มีชุมชน/ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองท้องถิ่น/หน่วยงานในระดับจังหวัดเข้าร่วมโครงการ 
-ตอบเสนอความต้องการ ชุมชน/ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองท้องถิ่น/หน่วยงานในระดับจังหวัดเข้าร่วมโครงการ  
-งบประมาณ ชุดโครงการไม่เกินชุดละ 200,000 บาท
                   โครงการเดี่ยว โครงการละไม่เกิน  130,000 บาท
-ผู้วิจัยส่งแบบเสนอโครงการวิจัย (Concept paper) จำนวน 2 ชุด และไฟล์ทางอีเมล daranee@g.sut.ac.th
-กำหนดภายในวันจันทร์ที่  20 เมษายน 2563 ก่อน 18.00 น. 
 
โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม Download เอกสารแบบฟอร์มที่SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :