มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ทุนสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ 2563


โพสต์โดย : ปัญจีรา ศุภดล     วันที่ 24 มีนาคม 2563 , 13:50:31     (อ่าน 1,885 ครั้ง)  เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภายใต้ สป.อว. หรือ สกอ. เดิม
ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
ทุนสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
-หัวข้อ ประเด็นปัญหาที่เป็นโจทย์วิจัยของโครงการต้องกำหนดจากความต้องการของภาคการผลิต จากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ กรอบที่สนับสนุนตาม Fist S-curve /  New S-curve
-งบประมาณ โครงการละไม่เกิน 300,000 บาท  
-มีงบประมาณสมทบหรือปัจจัยสนับสนุนในรูปแบบอื่นจากภาคเอกชน 70:30
-ดำเนินการ 10 เดือน
-ให้ผู้วิจัยส่งแบบเสนอโครงการวิจัย (Concept paper) จำนวน 2 ชุด และ ไฟล์ทางอีเมล daranee@g.sut.ac.th
-กำหนดภายในวันจันทร์ที่  20 เมษายน 2563 ก่อน 18.00 น. 
 
โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม Download เอกสารแบบฟอร์มที่SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :